Grupul tinta este identificat la nivelul personalului didactic din invatamantul tertiar universitar– 76 se refera la perfectionarea profesionala specializata prin participarea unui numar de 76 de cadre didactice de la universitatea solicitata si universitatea partenera P2 la cel putin un program postuniversitar de crestere a competentelor didactice ce include aplicatii practice (schimburi de experienta, schimburi bune practice planificate si derulate la universitatea partenera). Urmare a absolvirii programului postuniversitar, personalul didactic va utiliza competentele imbunatatite in procesul de proiectare si de predare a unor cursuri complementare pilotate in cadrul a 3 cursuri online la nivelul celor 3 universitati (universitatea solicitanta, universitatea partenera P1 si universitatea partenera P2.

Grupul tinta din aceasta categorie va fi informat prioritar prin metodologia specifica interna de la nivelul Universitatii solicitante si Universitatii partenere P2, cu accent pe personalul didactic din cadrul programelor de studii în domenii de licenþa specifice, dupa cum urmeaza Universitatea Solicitanta

- Facultatea de Stiințe Economice, respectiv Contabilitate si Informatica de Gestiune, Management, Marketing, Finante si banci, Economia comertului, turismului si serviciilor, Administrarea afacerilor;

Universitatea partenera P2 - Facultatea de Stiinte Economice, respective Afaceri internationale, Administrarea afacerilor, Contabilitate si informatica in gestiune, Economia comertului, turismului si serviciilor, Finante si banci, Management si Marketing. Recrutarea si mentinerea grupului tinta este proiectata prin asigurarea unei abordari progresive de achizitionare de competente transversale prin participarea la cel putin un program postuniversitar de perfectionare profesionala ce implica partea teoretica, dar si participarea la aspectele practice desfasurate prin schimb de experienta si bune practici la nivelul universitatii partenere P1.

Relatia de achizitionare a competentelor transversale este integrata prin elaborarea celor 3 cursuri complementare ce se adreseaza celor 450 de studenti de la nivelul celor trei universitati (190 universitatea solicitanta, 130 universitatea partenera P1 si 130 universitatea partenera P2). De asemenea, dimensiunea de inovare sociala prevede participarea personalului didactic la supervizarea schimburilor de experienta si atelierelor de lucru antreprenoriale planificate si organizate la nivelul Centrelor Centrelor Universitare de Inovare Sociala si Antreprenoriat Studentesc VIITOR-ANTREPRENOR intre personalul didactic/studenti si agenti economici in vederea identificarii solutiilor de crestere a angajabilitatii absolventilor prin initiative antreprenoriale.

Grupul tinta identificat la nivelul a 450 de studenti (190 universitatea solicitanta Universitatea solcitanta, 130 de la universitatea partenera P1 si 130 de la universitatea partenera P2; dintre cei 450 care 260 sunt din mediul rural, 10 persoane de etnie roma, 35 netraditionali; dintre acestia se vizeaza sustinerea cu burse a 80 apartinand grupurilor defavorizate); grupul tinta studenti va fi implicat in participarea la cel putin un curs dintre cele 3 cursuri complementare elaborate cu sprijinul celor 76 de cadre didactice incluse in programul de perfectionare, precum si prin participarea la cel putin doua ateliere de lucru antreprenoriale cu agenti economici. Grupul tinta este identificat la nivelul studentilor de la nivelul celor trei universitati prin urmarirea interesului general referitor la reducerea abandonului scolar, cresterea angajabilitatii absolventilor si conectivitatea la initiativele antreprenoriale. In acest sens, se concentreaza informarea si selectia persoanelor care indeplinesc criteriile de eligibilitate la nivelul programelor de licenta in cadrul Facultatii de Stiinte Economice – Universitatea Valahia din Targoviste, in cadrul Facultatii de Stiinte Ecconomice – Universitatea din Oradea si in cadrul Facultatii de Istorie - Relatii Internationale si Studii Europene– Universitatea din Bucuresti, cu respectarea conditiilor de eligibilitate. Incadrarea si implicarea acestui grup tinta in cadrul activitatilor proiectului va urmari patru directii de actiune 1. Identificarea grupului tinta va presupune identificarea acelor studenti eligibili conform datele inregistrate 2. Recrutarea beneficiarilor care va presupune doua modalitati : 2.1 recrutarea directa (realizata de catre membrii echipei). 2.2 auto-referirea (realizata de catre insisi studentii doritori sa beneficieze de participarea la cursurile complementare, ateliere de lucru, actiuni inovative antreprenoriale). 3. Implicarea membrilor grupului tinta in activitatile derulate se va realiza pe baza unui plan de actiune care urmareste participarea activa a beneficiarilor pe toata durata de implementare a proiectului. 4. Studentii de la ciclurile de studii de licenta eligibili pentru GT vor fi identificati prin campanii de informare si constientizare derulate in cadrul facultatilor (sesiuni live) cat si cu ajutorul mijloacelor de comunicare in masa (pagina web a Solicitantului, publicatii studentesti), cu accent pe retele sociale. Studentii vor fi determinati sa participe la activitatile proiectului prin expunerea tematicii si programei cursurilor optionale, prin prezentarea clara si obiectiva a competentelor pe care urmeaza sa le dobandeasca in raport cu cerintele pietei muncii, dar si prin mentionarea masurilor de stimulare a participarii constand in ajutoare financiare (pentru grupurile defavorizate), sesiuni de consiliere, programe de mobilitate, intalniri cu angajatori, schimburi de experienta, ateliere de lucru, sericii de indrumare si sprijin, coaching.

Responsabilizarea si mentinerea celor 450 de studenti in cadrul proiectului se va fundamenta pe de o parte pe documentele incheiate cu acestia (formularul de inregistrare in grupul tinta), pe furnizarea de servicii de consiliere profesionale, pe furnizarea de servicii de indrumare si sprijin, precum si servicii de coaching adresate studentilor inscrisi la cursurile antreprenoriale in vederea sustinerii finalizarii studiilor superioare si a cresterii angajabilitatii si pe de alta parte pe certitudinea ca activitatile proiectului au fost concepute in concordanta cu nevoile si particularitatile grupului tinta iar pe termen lung parcurgerea acestor activitati va genera efecte benefice atat pentru beneficiarii implicati cat si pentru comunitatile din care acestia provin. Un aspect important in realizarea unei abordari sustenabile la nivelul grupului tinta, se va realiza planificarea, organizarea si derularea unor Caravane Antreprenoriale ale Centrele VIITOR-ANTREPRENOR, in vederea informarii elevilor si realizarii de vizite la universitati pentru cresterea numarului de studenti la programele de licenta ale celor trei universitati, activitate ce implica participarea directa a studentilor din grupul tinta cu sprijinul agentilor economici inclusi in retelele parteneriale ale Centrelor VIITOR-ANTREPRENOR.

Grupul tinta optional – Elevi 150 elevi sprijiniti sa viziteze universistatea S, universitatea P1 si universitatea P3. Studentii ce participa la cursurile complementare antreprenoriale vor utiliza cunostintele acumulate in domeniul antreprenoriatului si vor realiza actiuni punctuale specifice caravanelor, cu suportul partenerilor economici (40 de agenti economici mobilizati/parteneri/sponsori) pentru a ajunge in fiecare dintre cele 15 de localitati unde se vor realiza evenimente la care vor participa minim 100 elevi/eveniment. Scopul acestor caravane este

de sprijini elevii in accesarea invatamantului universitar tertiar, de a contribui semnificativ la constientizarea importantei participarii la invatamantul tertiar si la cresterea ratei de acces la invatamantul tertiar. Urmare a evenimentelor de la nivelul fiecarei localitati se vorplanifica si sustine vizite ale elevilor la nivelul celor doua universitati cu ocazia Zilelor Portilor Deschise sau prin organizarea unorevenimente specifice cu participarea studentilor si cadrelor didactice participante la proiect (15 vizite ale elevilor la cele doua universitati -5 vizite la universitatea solicitanta, 5 la universitatea P1 si 5 vizite la universitatea P2 , 10 elevi/vizita = 150 elevi sprijiniti sa viziteze universitatile S, P1 si P2)

Corelate cu activitatile previzionate, categoriile si dimensiunea grupului tinta sunt urmatoarele:

  1. Pentru activitatea A2

- Personal didactic din invatamantul tertiar universitar: 76

  1. Pentru activitatea A3

- 450 studenti din anii terminali de licenta (190 universitatea solicitanta, 130 universitatea P1 si 130 universitatea P2), dintre care a 305 de studenti proveniti din mediul rural, a celor netraditionali si a celor apartinand minoritatii roma

- 50 cadre didactice participa la focus-grupuri, derulare cursuri

  1. Pentru activitatea A4

- 450 studenti din anii terminali de licenta (190 universitatea solicitanta, 130 universitatea P1 si 130 universitatea P2), dintre care a 305 de studenti proveniti din mediul rural, a celor netraditionali si a celor apartinand minoritatii roma

- 50 cadre didactice participa la schimburi de experienþa între cadrele didactice/studenti si agenti economici/antreprenori tineri

- 200 elevi sprijiniti sa participe la vizite la nivelul celor doua universitati

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României