Interesul studenților in a participa la demersuri antreprenoriale vizate sunt:

  • identificarea nevoilor de dezvoltare a competentelor antreprenoriale ale studenților din anii terminali ai programelor de licență;
  • potențialului antreprenorial si stadiului angajabilității studenților de la programele de licență;

in baza opțiunii individuale a fiecărui student, sunteți invitați să vă înscrieți la cel puțin un curs complementar antreprenorial online, prin stabilirea unor protocoale de utilizare personalizata pentru fiecare student, (cu respectarea normelor GDPR), precum si prin aplicarea unui cod de etica cu privire la responsabilitatea frecventării si utilizării cursurilor online, prin care veți beneficia de o parcurgere progresiva a conținutului curricular aprobat.

  • Astfel, in baza unui set de indicatori minimali de performanța se vor acorda 30 de burse lunare (300 Ron/luna) pentru studenții defavorizați și 120 premii (200 Ron/premiu) acordate studenților la finalizarea absolvirii cursurilor complementare.
  • De asemenea se va planifica organizarea si derularea unui concurs de planuri de afaceri/sustenabilitate post studii in domeniul studiilor de licență realizate in baza unei metodologii de evaluare calitativa.

Premiile acordate se refera la participarea la stagii de pregătire inovative specifice antreprenoriatului in străinătate.

În cadrul acestui concurs beneficiarii burselor antreprenor (30 studenți participanți studenți defavorizați beneficiari ai burselor antreprenor) vor prezenta un plan de afaceri/sustenabilitate post studii in domeniul studiilor de licență realizate, iar acestea vor evaluate calitativ conform metodologiei si vor fi validate de către o comisie mixta constituita din reprezentanți ai cadrelor didactice universitare si ai partenerilor sociali din învățământul superior sau din medii publice si private din proiect.

  • Se va oferi sprijin si asistenta de către universitate in planificarea si organizarea unor stagii de pregătire inovative specifice antreprenoriatului in străinătate (Grecia) pentru studenții câștigători ai concursului de planuri de afaceri/sustenabilitate post studii.

Astfel, in baza relațiilor stabilite in cadrul Programului Erasmus+ de către universitate se vor valorifica rezultatele înregistrate anterior cu universități din Grecia, precum si având in vedere perspectiva antreprenoriala, universitara si culturala apropiata pieței muncii din tara noastră. Universitatea va contacta cel puțin trei universități din Grecia cu programe antreprenoriale corelate domeniilor de licență vizate de proiect. Universitățile vor facilita si oferi asistenta pentru cei 10 studenți participanți la mobilitate in derularea stagiilor de pregătire inovative specifice antreprenoriatului prin stabilirea si agrearea programului de pregătire, prin informarea studenților câștigători (10 fise de asistenta si sprijin individualizate pentru studenții câștigători) si evaluarea derulării acestora stagii de pregătire in domeniul antreprenoriatului studențesc (10

fise de evaluare a stagiilor de pregătire in universitățile din Grecia)

  • Se vor oferi servicii specifice de informare si consiliere profesionala a studenților din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar. In acest sens, se va stabili si actualiza permanent baza de date cu agenții economici si vor prezenta ofertele de angajare disponibile. Înscrierea studenților din grupul țintă la serviciile acestei platforme permite evidențierea dinamicii antreprenoriale, oferirea de consiliere profesionala cu privire la dinamica pieței muncii si identificarea oportunităților de lansare a unor inițiative antreprenoriale

În cadrul Centrelor VIITOR ANTREPRENOR- 15 de schimburi de experiență între cadrele didactice/studenți si agenți economici/antreprenori tineri pentru a se prezenta atât inițialele de succes, dar si dificultățile/obstacolele întâmpinate in activitățile antreprenoriale.

Schimburile de experiență reprezintă o colaborare eficace cu beneficii reciproce întrucât ambele părți (cadrele didactice/studenți si agenți economici/antreprenori tineri) pot descoperi noi piețe locale/regionale/naționale/europene sau noi parteneri de afaceri si diferite moduri de activitate antreprenoriala.

  • Pe termen lung studenții vor beneficia de oportunitatea de a forma o rețea si vor putea decide continuarea colaborării, probabil in calitate de parteneri într-o colaborare pe termen lung (de ex. parteneriate, subcontractări, relații contractant- furnizor etc.)

Prezentările agenților economici/antreprenorilor tineri vor fi adresate studenților înscriși la cursurile complementare inovative antreprenoriale, sub supervizarea personalului didactic.

Se vizează punerea in dezbatere de grup – ateliere de lucru a diferitelor idei de lansare a unor inițiative antreprenoriale pe care le propun studenții din anii terminali. In cadrul acestei sub activități se realizeaza in mod efectiv fundamentarea si lansarea de idei de antreprenoriat de către studenții din grupul țintă, pentru analiza de grup, cu primirea feed-backului de la agenți economici. In acest sens, se va realiza si disemina la nivelul studenților o matrice standard de fundamentare a unei idei antreprenoriale, precum si un set de indicatori de analiza. Se vizează aspectele majore pentru a fi discutate in cadrul atelierelor de lucru: formularea unui plan de afaceri coerent si funcționabil, însoțit de o strategie eficienta de comunicare, marketing si vânzări; autenticitate/originalitate/unicitate; traseul in atingerea obiectivelor manageriale; dificultăți/obstacole/riscuri; gestionarea profitului si menținerea performantei etc.

In cadrul atelierelor de lucru antreprenoriale sunt unt sprijinite învățarea

activa, experiențele practice si învățarea bazata pe activități practice specifice antreprenoriatului

Se vizează creșterea nivelului participativ al studenților prin planificarea, organizarea si derularea unor Caravane Antreprenoriale ale Centrele VIITOR ANTREPRENOR, la nivelul celor 7 regiuni de dezvoltare din proiect.

  • Cu sprijinul agenților economici, studenții vor realiza deplasări in minim 15 de localități (selectate in funcție de proveniența studenților) pentru a se prezenta modelul Centrelor VIITOR Antreprenor si a se informa elevii cu privire la ofertele educaționale specifice din universitate.

La nivel de follow-up, se vor sprijini elevii din cele 15 de localități se realizeze deplasări cu studenți participanți la programele antreprenoriale de la nivelul celor trei universități pentru a lua contact cu mediul universitar si a viza înscrierea la viitoarele programe universitare.

Astfel, se vizează ca studenții sa-si utilizeze cunoștințele acumulate in domeniul antreprenoriatului si sa realizeze acțiuni punctuale specifice caravanelor, cu suportul partenerilor economici (40 de agenți economici mobilizați/parteneri/sponsori) pentru a ajunge in fiecare dintre cele 15 de localități.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României